Διόρθωση ένδειξης διαθλασίμετρου

Διόρθωση ένδειξης διαθλασίμετρου